ممبر فیک تلگرام + ۳۰٪ ممبر هدیه

 ریزش ممبر ها ، در این روش پایین است لذا برای جبران ریزش  ۳۰٪ ممبر هدیه در هر سفارش به مقدار آن اضافه می شود.

500 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

7500

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲ ساعت

1000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

15000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲ ساعت

2000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

30000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۳ ساعت

3000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

44000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۴ ساعت

4000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

58000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۴ ساعت

5000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

72000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۶ ساعت

6000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

86000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۶ ساعت

7000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

100000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۱۲ ساعت

8000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

114000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۱۲ ساعت

9000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

128000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۱۸ساعت

10000 ممبر فیک تلگرام + هدیه

قیمت

140000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • ۳۰ درصد ممبر هدیه
 • کیفیت بالا
 • ریزش پایین
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت