ممبر فیک تلگرام +بازدید ۵۰ پست آخر کانال

امکان ریزش ممبر ها ، بعد از گذشته زمانی وجود خواهد داشت و سایت اس ممبر هیچ گونه تعهدی در تغییرات حاصله از سوی تلگرام را ندارد.

1000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

25000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

2000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

49000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

3000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

72000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

4000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

95000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

5000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

117000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

6000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

140000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

7000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

162000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت

8000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

185000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۳۶ ساعت

9000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

205000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۴۸ ساعت

10000 ممبر فیک تلگرام + بازدید

قیمت

225000

هزار تومان

 • مناسب همه کانال ها
 • کیفیت بالا
 • بازدید ۵۰ پست آخر کانال
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تحویل در کمتر از ۴۸ ساعت