بسته های افزایش بازدید پست تا سقف ۵۰ پست

از انجام بازدید برای تبلیغات گسترده تلگرام معذوریم.

شما می توانید بازدید مورد نیاز برای کانال خود را از محصولات زیر انتخاب نمایید

 

1000 بازدید پست

قیمت

15000

هزار تومان

 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

2000 بازدید پست

قیمت

30000

هزار تومان

 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

3000 بازدید پست

قیمت

44000

هزار تومان

 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

4000 بازدید پست

قیمت

58000

هزار تومان

 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

5000 بازدید پست

قیمت

72000

هزار تومان

 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

6000 بازدید پست

قیمت

85000

هزار تومان

 • بازدید ۵۰ پست آخر
 • تحویل در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته